Wie zijn we?

Taal

Het SJI heeft een diverse populatie van jongeren met uiteenlopende sociale, culturele en talige achtergronden. Dat al deze jongeren zich zowel mondeling als schriftelijk vlot durven en kunnen uitdrukken in correct Nederlands, vinden wij belangrijk. Onze leerlingen hebben het Nederlands immers nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en om optimaal deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

We streven ernaar al onze leerlingen taalsterk te maken. Elk personeelslid speelt hierbij een rol. Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie en oog voor de taalleerbehoeften van elke leerling. Daarom werken we aan een dynamisch talenbeleid met concrete acties en afspraken.

Standaardnederlands is de voertaal op onze school. Uiteraard hebben leerlingen en personeel respect voor de moedertaal en taalvariëteit van elke leerling. We organiseren verschillende initiatieven om dit te bereiken.

Een sterk moderne-vreemdetalenonderwijs maakt mee deel uit van ons talenbeleid. We willen van onze leerlingen taalvaardige wereldburgers maken.