Wie zijn we?

Diversiteit

Net zoals onze samenleving, is ook elke school en elke klas op zoveel manieren verschillend. Die diversiteit slaat niet alleen op etnische en culturele verschillen tussen mensen, maar omvat ook verschillen in leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, sociale klasse, taal, opleidingsniveau, godsdienst, levensbeschouwing en persoonsgebonden kenmerken zoals karakter en temperament.

Wij trekken de kaart van die diversiteit en geloven in de meerwaarde ervan. Net door de verscheidenheid binnen de groep leren we van en met elkaar. We willen onze leerlingen leren om op een positieve manier met diversiteit om te gaan en om de wereld om zich heen ook te bekijken vanuit het standpunt van de andere. Aan elk verhaal zijn verschillende kanten. We willen geen genoegen nemen met één kant, één verklaring, maar bekijken gebeurtenissen en personen vanuit verschillende invalshoeken. We proberen vooroordelen, stereotypen en veralgemeningen zoveel mogelijk te vermijden. We besteden aandacht aan de oorzaken en de werking van racisme, discriminatie en beeldvorming.

Enkele specifieke aspecten van diversiteit op onze school willen we graag meer kansen geven. Als school met de 3 finaliteiten (doorstroom-, arbeidsmarktgericht, dubbele finaliteit) zijn onze leerlingen sowieso heel verschillend en tegelijkertijd een weerspiegeling van de maatschappij. Ondanks het feit dat leerlingen uit verschillende onderwijsvormen niet samen in de klas zitten, willen we op school toch zoveel mogelijk kansen tot ontmoeting en uitwisseling creëren. We zien onze leerlingen als één grote groep. Een troef van diversiteitsdenken is trouwens dat het meer oog heeft voor overeenkomsten dan voor verschillen. Daarnaast willen we oog hebben voor leerlingen met heel diverse thuissituaties, voor het verschil in motivatie en de schoolmoeheid van sommigen leerlingen, enz.

Al deze verschillen dagen ons uit om voldoende variatie te brengen in onze lessen, leerlingen actief te betrekken en verschillende werkvormen aan te bieden. We willen leerlingen aanspreken op hun talenten. Als activiteiten en taken systematisch vertrekken van interactie, dan leren leerlingen met en van elkaar. We willen teksten en evaluatiemateriaal gebruiken in een heldere en duidelijke taal.

We streven ernaar dat het diversiteitsbeleid gedragen wordt door iedereen op school. Dit is een dynamisch proces dat nooit af is. We nemen ons voor om onszelf voortdurend bij te sturen. Het diversiteitsbeleid maakt deel uit van ons schoolbeleid en is onlosmakelijk verbonden met ons opvoedingsproject. Daarin schrijven we dat het SJI een eigentijdse school wil zijn waar leerlingen en personeel zich thuis voelen in een sfeer van openheid, vertrouwen en eerbied voor elkaar. De school is als leergemeenschap de ontmoetingsplaats en het discussieplatform bij uitstek. Ze biedt de gelegenheid aan jongeren om diversiteit dagelijks te beleven. Binnen de muren van onze school willen we onze leerlingen de kans geven na te denken over de maatschappij, oog te hebben voor mogelijkheden en problemen en hun kritisch denken te ontwikkelen.