Wie zijn we?

Onze school

Omarmd door groen

Het Sint-Jozefsinstituut omvat een kleuterschool, een lagere school en een secundaire school. Ons gebouwencomplex ligt in het centrum van Borsbeek, aan de Lucien Hendrickxlei. We worden omringd door een prachtige open ruimte: het schoolterrein gaat over in een natuurgebied. De Koude Beek, het fort, een weiland zijn onze naaste buren en daar maken we dankbaar gebruik van.

Spiegel

We starten in onze secundaire school met een brede eerste graad A en B en organiseren daarna een studieaanbod in drie verschillende studiedomeinen, dat zich richt zich op alle finaliteiten. We vinden het een meerwaarde dat we dit brede aanbod hebben.

Op deze manier probeert onze school een kleine spiegel te zijn van de maatschappij. Je kan je hier ontwikkelen in een opleiding die gericht is op je eigen specifieke talenten en interesses. We bereiden onze leerlingen voor op verdere studies aan een hogeschool of universiteit. Daarnaast bieden we ook een ijzersterke opleiding aan voor verzorgenden. Zij kunnen meteen na hun laatste jaar op onze school aan de slag in de kinderverzorging of de thuis- en bejaardenzorg.

Veel meer dan kennis

Het Sint-Jozefsinstituut van Borsbeek heeft een onderwijstraditie die teruggaat tot zijn stichting in 1875. Sindsdien heeft de school vele generaties leerlingen een fijne en degelijke vorming gegeven. Ook vandaag blijft het SJI deze taak ter harte nemen. We willen een eigentijdse school zijn waar je je thuis kan voelen, in een sfeer van openheid, vertrouwen en eerbied voor de ander. Omdat je intellectuele vorming erg belangrijk is, willen we je op onze school optimale leerkansen bieden. 

Onze ambitie gaat echter verder dan dat. We denken aan onze leerlingen in al hun aspecten, niet alleen aan de ontwikkeling van hun kennis. Bij ons aanbod aan studierichtingen, acties en projecten houden we in de eerste plaats rekening met jou als mens. Ons bestuursnetwerk KOBA heeft voor zijn scholen een referentiekader ontwikkeld. Wij spiegelen ons aan die visie en hebben ze vertaald in ons opvoedingsproject, waar we ons elke dag voor inzetten. We trachten op school te leven en te leren vanuit een christelijke inspiratie.

Zeilexpeditie

Ons opvoedingsproject valt heel goed te vergelijken met een zeilexpeditie. Iedereen op onze school stapt samen op het schip: leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, secretariaatspersoneel, CLB, onderhoudspersoneel enz. Al deze mensen zijn betrokken bij wat er op onze school gebeurt. Het is de bedoeling dat zij op het einde van het schooljaar ook samen aankomen. Het is niet onze bedoeling om zoveel mogelijk passagiers mee te nemen op expeditie. Een te zwaar geladen schip heeft het immers moeilijk om de juiste koers aan te houden. 

Als we ondoordacht onze plaatsen innemen, kan het schip overhellen en vallen er passagiers overboord. Daarom hechten wij er veel belang aan dat alle leerlingen op onze school op de juiste plaats zitten: een plaats waar ze zich goed in hun vel voelen en waar ze ook een goede kans op slagen hebben.

Logboek

We hebben een welbepaald doel voor ogen. We willen onze leerlingen intellectueel doen openbloeien, maar hen ook een mensbeeld en levenshouding meegeven die aansluiten bij belangrijke menselijke en christelijke waarden. Dat objectief is ons richtpunt en we werken er elke dag aan. Een logboek is daarbij van onschatbare waarde. Omdat we ons logboek grondig bijhouden, kunnen we altijd terugkijken en onze koers bijsturen. 

Ook buitenstaanders kunnen van op afstand onze tocht volgen. Communicatie voeren we hoog in ons vaandel. We verkondigen het doel van onze expeditie luidkeels, we verdedigen het en houden het warm. Via weekberichten, de maandelijkse SJI-nieuwsbrief, onze website, allerlei contactmomenten,… laten we weten waar we ons bevinden en waar we naartoe willen. We staan open voor reacties, want we zijn bereid te leren en bij te schaven. Dat verwachten we trouwens van al onze passagiers. We laten ook in onze kaarten kijken: een bezoek aan ons schip is altijd welkom.

Reddingsboeien

Op expeditie kom je gevaren en onbekenden tegen, dat kan je niet vermijden. We weten hoe belangrijk het is om samen te roeien en indien nodig de zeilen bij te zetten. We kiezen niet voor het “wedloopmodel”, waarbij ieder zijn eigen doel nastreeft. Een jaar meevaren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er kan van alles gebeuren. Leerlingen kunnen vaststellen dat ze toch niet de juiste plaats hebben ingenomen. Ze moeten zonder kleerscheuren kunnen uitschepen en met een andere expeditie meevaren. Anderen werken heel hard, maar boeken onvoldoende resultaat. Weer anderen voelen de weerslag van iets wat hen overkomt buiten de school. Om aan al die zaken tegemoet te komen, neemt onze breed uitgewerkte leerlingenbegeleiding heel wat reddingsboeien mee. Ook een reddingssloep en wat extra proviand kunnen soms redding brengen.

#samenSJI

Een schooljaar lang samenleven op een schip vraagt uiteraard om duidelijke afspraken, zodat niemand een ander bewust voor de voeten kan lopen. Je mag wel eens even van de koers afwijken, maar we verwachten dat je daaruit leert en dat je probeert om samen met ons terug op de juiste koers te komen. 

Alle opvarenden staan in contact met elkaar, of ze nu kapitein, officier of matroos zijn. Leerlingenwerkgroepen, de schoolraad, het oudercomité, de pedagogische raad, … zijn belangrijke instrumenten om iedereen bij de reis te betrekken. Ook met je individuele opmerkingen houden we rekening. Zo bepalen we dag na dag samen onze koers, en verliezen we ons doel nooit uit het oog.