Wie zijn we?

Historiek

1874

Door de Kulturkampf in Duitsland moeten de zusters van Moeder Clara Fey het land ontvluchten. Vanuit Simpelveld in Nederland zoekt Clara Fey een onderkomen in de omliggende landen. Zo komen de zusters ook in België terecht. De eerste gemeenschap gaat van start in Brussel in 1874.

1875

Op 12 juni start de Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus in het oude, bouwvallige “Reyenborgh” met de zusters Xaveria, Euphrosina en Bernadine. De nonnetjes verdienen hun brood met naai- en breiwerk.

1877

Onder de dynamische leiding van E.P. Bruson s.j., gedurende vele jaren een gewaardeerd raadgever en medewerker, start op 27 juli de bouw van een school. De bouwkosten worden gedragen door Gravin de Robiano.

1883

Het internaat met school telt 66 leerlingen. Dit worden er 90 in 1885, zodat een voorlopige slaapgelegenheid buiten het klooster nodig is. Het huis van bakker Stijnen aan de Weversstraat (naast het huidige politiekantoor) biedt een nachtverblijf voor 30 meisjes en 2 zusters.

1886

Een betere oplossing komt op Goede Vrijdag 1886 wanneer Gravin von Stolberg - Wengerode - Clothilde de Robiano haar kasteel aan de Congregatie verkoopt. Een halfjaar later leggen pastoor de Herdt en pater Bruson de eerste steen van een gebouwcomplex bestaande uit pensionaat, een knechtenhuis en stallingen, plus het rectorshuis aan de Robianostraat, nu kindertehuis.

1888

Pensionaat en bijgebouwen zijn voltooid. Het volgend jaar verlaten de zusters het bouwvallige kasteel, dat wordt afgebroken en vervangen door een nieuw klooster.

1907

Het stijgend aantal leerlingen maakt uitbreiding noodzakelijk. De vleugel, gelijklopend met de kapel, wordt ingericht. De communauteit telt op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog 60 zusters.

1911

Start van een Fröbelnormaalschool. In 1914 moet ze omwille van de Eerste Wereldoorlog gesloten worden.

1914

Tijdens de lange bezettingsjaren worden de gebouwen eerst als lazaret, later als gastenhuis voor vluchtelingen ingericht. De zusters krijgen de gelegenheid zich op een ander vlak verdienstelijk te maken voor hun medemensen.

Het wordt moeilijk om na 1918 de activiteiten van voor de oorlog weer op te nemen.

1925

Het vijftigjarig bestaan van de instelling wordt op plechtige wijze gevierd. Kardinaal Mercier vereert de jubileumviering met zijn aanwezigheid.

1929

De Fröbelnormaalschool "Maria Mediatrix" start opnieuw met 11 leerlingen.

1931

Het aantal roepingen blijft groeien.

Op de plaats van het knechtenhuis (plaats van het huidige blok B van de basisschool) wordt een nieuw noviciaatgebouw opgericht.

1932

In mei zegent Kardinaal Van Roey het gebouw in. Vijf jaar later schakelt de "Ecole Moyenne" over naar de Moderne Humaniora die op haar beurt de Middelbare school (voor Familiale Opleiding) wordt.

1940

Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 worden 50 koloniekinderen opgenomen in "Huize Bedgeheim" dat op het gelijkvloers van het noviciaatgebouw wordt ingericht.

1948

Het oude rectorhuis wordt gedeeltelijk omgebouwd tot een moderne kinderkribbe die een jaar later wordt ingezegend onder de naam "Clara Fey" en in 1955 door de staat wordt erkend.

1949

Ook de school voor kinderverzorgsters start onder de dezelfde naam "Clara Fey".

1952

De oude stallingen worden volledig gesloopt en op de vrijgekomen plaats wordt het noviciaatsgebouw uitgebreid tot een schoolgebouw met twee verdiepingen.

1953

De kleuter- en lagere school van het pensionaat worden met de dorpsschool verenigd. De kleuterschool, die ook oefenschool is, verhuist gedeeltelijk naar het pensionaatsgebouw (later blok 2 genoemd en in 2017 gesloopt), waar ook de normaalschool voor kleuterleidsters is ondergebracht.

1958

De vierde graad lagere school valt weg. Dit is de start van 3 jaar huishoudklassen (voorloper van de familiale opleiding - later beroepsonderwijs).

1966

Nog voor het begin van het schooljaar 1966-1967 wordt de aanbouw van de oostelijke vleugel van het pensionaat ingezegend.

1971

De normaalschool kent een grondige structuurwijziging. De leerlingen kunnen pas starten na voltooiing van hun lager secundair onderwijs, in de eerste cyclus (Menswetenschappen).

1973

De kinderkribbe wordt heringericht tot een tehuis voor sociaal verwaarloosde kinderen en wordt nog hetzelfde jaar erkend.

1980

Het aantal interne leerlingen daalt tot 74 en in 1981 tot 28. Het internaat wordt gesloten.

1984

Start van het V.S.O.

1985

Onze secundaire scholen Mater Dei-Instituut, Clara Fey-Instituut en de afdeling Menswetenschappen van de normaalschool fusioneren tot één secundaire school: het Sint-Jozefsinstituut.

1987

De eerste lekendirecties doen hun intrede in de basisschool en de normaalschool. De normaalschool fusioneert in dat jaar ook met de normaalschool van Wijnegem.

1991

Ook in het secundair onderwijs komt er een lekendirecteur. In dat zelfde jaar verhuizen de zusters naar hun nieuwe klooster aan de Jozef Reusenslei. Dat betekent een grondige herziening voor het onthaal van de school.

1992

De normaalschool Borsbeek verhuist naar Wijnegem. Later wordt deze normaalschool op haar beurt, net zoals alle katholieke Antwerpse scholen voor hoger onderwijs van het korte type, opgenomen in de Karel de Grote-Hogeschool.

1994

Bij het begin van het schooljaar 1994-1995 worden onze scholen overgedragen aan een nieuwe vzw K.O.R. Borsbeek, die onder de bevoegdheid van het Bisdom staat. Twee zusters zetelen in de Lokale Raad tot 2004.

1999

Het SJI maakt deel uit van de nieuwe vzw "Scholengemeenschap van het Katholiek Onderwijs in de regio Boechout-Borsbeek-Edegem-Mortsel" (SG KORBEM), samen met het OLVE-college (Edegem), de secundaire handelschool Sint-Aloïsius (Mortsel), het Anna-Theresia-instituut (Mortsel) en het Sint-Gabriëlcollege (Boechout).

2003

Het vroegere kleuterschooltje "Tirolerhof" aan de A. Van Putlei in Borsbeek wordt aangekocht. De derde graad Verzorging volgt hier les, onder andere in technieklokalen. De lesperiodes wisselen af met blokstages.

2011

Het voorcontract van ons bouwdossier (7.000 m² nieuwbouw voor de secundaire school en 1.000 m² sporthal voor de secundaire en basisschool) is getekend. De DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain) bestaat erin dat de school de gebouwen dertig jaar huurt om er dan eigenaar van te worden.

2014

We richten 3aso Wetenschappen op in 2014-2015. De verdere jaren worden progressief ingevoerd. Onze eerste klas 3WET telt 15 leerlingen.

2016

Op 27 januari wordt de eerste steen van onze nieuwe school gelegd. Al de leerlingen en personeelsleden van de kleuterschool, lagere en secundaire school vormen een grote kring rond de bouwwerf en ‘omarmen’ zo hun nieuwe school. Na deze mooie start groeit onze nieuwbouw snel, vlak naast de oude ‘blok II’, waar de lessen blijven plaatsvinden tot de werken voorbij zijn.

De school koopt ‘De Kade’ aan, het begeleidingstehuis voor jongeren in de de Robianostraat. We dopen het gebouw om tot ‘het Anker’ en nemen het in gebruik als voorlopige vestiging voor de leerlingen van de derde graad Verzorging. Het ‘Tirolerhof’ aan de August Van Putlei, waar ze sinds 2003 les volgden, is immers verkocht aan de gemeente Borsbeek.

2017

Op 7 oktober vindt de plechtige opening plaats van ons nieuwe schoolgebouw en van het polyvalente gebouw van de basisschool. De derde graad Verzorging verhuist van het Anker naar de nieuwbouw, zodat onze volledige school nu onder één dak leeft. Blok II is intussen afgebroken, zodat er ruimte vrijkomt voor de mooie, nieuwe speelplaats.

2019

Het Anker is volledig gerenoveerd. Het krijgt een vierledige functie. We beschikken er over een mooie, polyvalente ruimte en er zijn lokalen waar het medisch onderzoek van het CLB kan plaatsvinden. Daarnaast biedt het Anker onderdak aan alle medewerkers van ons schoolbestuur KOBA Zuidkant en is het ook de woonplaats van de conciërge van onze school. Op maandag 25 februari vindt de plechtige opening plaats.